MIESTO: Stádlec, CZ
KLIENT: –
ROK: 2012
STAV: urbanisticko-architektonická štúdia
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Koncept sa zaoberá urbanistickým riešením relatívne súvislého územia so šiestimi investičnými celkami v katastrálnom území obce Stádlec. Požiadavkou bolo vytvoriť rekreačno-športový rezort kombinovaný s kúpeľmi a obytnými zónami. Základnou myšlienkou je vytvoriť nové zóny v rámci riešeného územia tak, aby čo najmenej ovplyvňovali urbanizmus obce. Princípom konceptu sú satelitné usadlosti prepojené komunikačnou líniou – Stádlecký okruh, promenáda spájajúca investičné celky a obec, určená pre chodcov, cyklistov alebo napríklad konské drožky. Centrom rezortu je zámok s parkom v obci, kde v pôvodnej stavbe vznikne hotel doplnený o novostavbu sanatória. Pôvodný hospodársky dvor má plniť funkciu verejného priestoru, ktorý bude podporený umiestnením nových prevádzok (pivovar, pálenica, pekáreň, múzeum,…) do pôvodných hospodárskych budov. Zámerom je aj čo najviac obnoviť pôvodný vzhľad parku. Súčasťou tohto investičného celku je aj kúpeľný dom, situovaný pri rybníku a zaujímavé minichatky pre terapie v prírode. V severozápadnej časti na rovine má vzniknúť zóna s verejne prístupným 9 jamkovým ihriskom. Pomedzi dráhy sú umiestnené skupiny obytných stavieb – izolované rodinné domy, dvojdomy a malopodlažné bytové domy. Zámerom bolo vytvoriť podmienky pre dostupné bývanie s príjemným výhľadom na golfové ihrisko. Zámer s výhľadom sa opakuje aj v ostatných zónach. Pri príjazde do obce zo západu je umiestnená biofarma. Majstrovské 18 jamkové golfové ihrisko je situované južne od centra na rozľahlých členitých poliach. Jeho ústredným prvkom je golfový klub s výhľadovým hotelom. Ihrisko sa svojím dizajnom prispôsobuje danostiam prostredia. Charakter ihriska využíva atraktívne krajinné prvky ako rybníky, stromové aleje, malebný malý cintorín a ovocný sad. Ihrisko je opäť doplnené domami určenými na trvalé a prechodné rekreačné bývanie. Zástavba obce na juhu je ohraničená ovocnými sadmi. V tejto časti vznikne zóna komunitného bývania priamo v sade. Západná časť je obsadená rôznymi exteriérovými športoviskami s multifunkčným štadiónom. Pozemky v centre obce dotvárajú uličnú zástavbu radovými domami s proporciami podriadenými okoliu. Zvyšok je obsadený malopodlažnými bytovými domami. Stádlecký okruh je uzavretý zónou Na Odměne na juhovýchode na vrchole pahorku. Toto územie je charakteristické privátnym 9 jamkovým ihriskom a prevažne rekreačnými chatami s výhľadom na okolitú krajinu. Východná časť zóny je určená pre luxusné rodinné domy. V zóne nad zrázom rybníka je na exponovanom mieste vyhliadková veža ako ďalšia atraktívna zastávka.

MIESTO: Žilina, SK
KLIENT: ISTROFINAL KN, s.r.o.
ROK: 2015
STAV: súťaž
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský
SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Barbora Luptáková, Ing. arch. Matej Ďurnek

Predmetom riešenia je prestavba a dostavba mestského bloku nachádzajúceho sa v centrálnej mestskej zóne mesta Žilina. Celkový koncept návrhu vychádza z maximálneho využitia potenciálu mestského bloku vzhľadom na kompozičné, funkčné a technické hľadiská. Objemovo vychádza z vyplnenia prieluk o novostavby, ktoré vytvárajú gradáciu hmôt smerom od Považskej galérie k objektu Elektrárni. Vzhľadom na veľkosť a funkčné využitie objektov bloku ponúka aj možnosť zahustenia vo vnútornom priestore na vnútornej hranici s objektom Považskej galérie. Otvoreným parterom v dostavovaných častiach budú zachované priehľady z ulíc, cez ktorý sa sprístupní verejná časť vnútrobloku a zapojí sa viac do fungovania štruktúry mesta. Bývalé administratívne objekty elektrární sú navrhnuté pre transformáciu na majoritne bytovú funkciu spojenú s administratívou a vybavenosťou. Priestor vnútrobloku je rozdelený na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť je prístupná cez otvorené partery novostavieb z Ulice Republiky a Ulice M.R. Štefánika. Tento verejný priestor vnútrobloku spája objekt Ciachovne s dvorom Považskej galérie umenia a nadväzujúcimi ulicami.