SITE: Zlín, CZ
CLIENT: Zlínsky kraj
YEAR: 2009
CONDITION: competition design
AUTHORS: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Návrh počíta s využitím existujúcich výrobných objektov, ktoré sú súčasťou kobercovej zástavby bývalej továrne, k využitiu ako kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Zlínského kraja. Potrebná prístavba k týmto pôvodným objektom je navrhnutá tak, aby nenarušila štruktúru urbanizmu zástavby továrne a zároveň vytvárala určitú stopu v tejto štruktúre, ktorá bude odrazom významnosti tohto centra. Zo strany mesta od Gahurového prospektu bol vnútorný medzipriestoru vyriešený tak, aby pristavované časti neuzatvárali tento priestor, ale naopak aby bol zachovaný priehľad medzi budovami a tím bola ponechaná možnosť vnímania týchto budov ako samostatných objektov. Okrem umiestnenia požadovaných funkcií do existujúcich budov, bol medzi nimi vytvorený spoločný vstupní priestor. Je chápaný ako plynulé nástupné priestranstvo, ktoré prechádza z otvorených exteriérových rozptylových plôch do uzatvoreného vstupného priestoru. Architektonicky sú pôvodné objekty riešené s čo najväčším ohľadom na zachovanie pôvodného vzhľadu továrenských budov so všetkými stavebnými detailmi. Všetky nové časti sú jasne odlíšené od pôvodných objektov. Dostavované časti majú vytvoriť jasný kontrast k pôvodným budovám, preto sú pojaté ako jednoduché biele hranoly so zrezanou dolnou časťou.