MIESTO: Martin, SK
KLIENT: Útvar hlavného architekta mesta Martin
ROK: 2018
STAV: súťažný návrh – II. miesto v súťaži
AUTORI: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Filozoficko-koncepčné východiská

Zadaním urbanisticko-architektonickej súťaže je vypracovanie komplexného riešenia športovo-rekreačného areálu Martinské aquacentrum. V rámci mesta Martin sa predmetný pozemok nachádza v širšom centre, v rámci existujúceho areálu športov. V blízkom okolí sa okrem športových objektov a zón s obytnou funkciou nachádzajú významné objekty verejných inštitúcii a školstva. Pozemok je rovinatý, na východnej strane pozemku začína mierny svah, ktorý prechádza do parku. Pozemok je v priamej nadväznosti na ulicu Ladislava Novomestského. Návrh rieši aj prepojenie  jednosmernou cestnou  komunikáciou medzi Tehelnou ulicou a ulicou Ladislava Novomestského. Okrem cestnej komunikácie s pozdĺžnym parkovaním sa počíta s vytvorením pešieho ťahu a cyklotrasy. Na základe týchto vstupov je najvhodnejšie umiestnenie hlavného objektu aquacentra na južnej strane pozemku, s tým, že smerom k ulici má objekt predpolie s nástupnou rozptylovou plochou a nadzemnými parkoviskami. Toto umiestnenie je v kolízii s orientáciou na svetové strany, keďže vonkajšie plochy sú tienené z južnej strany samotným objektom. Tento fakt sme v návrhu eliminovali zošikmením strechy od ulice smerom k vonkajším plochám areálu. Objekt tým získal dve polohy vnímania, smerom ulice dotvára  zástavbu a je vnímaný ako objekt. Smerom z vonkajšej letnej časti zošikmená zelená strecha vychádzajúca z terénu je vnímaná ako súčasť terénu, krajiny. Návštevník letnej časti získava dojem prírodného prostredia, aj keď sa nachádza v urbánnom priestore mesta. Objekt od hlavného vstupu smerom k vonkajšej časti pretína komunikačný koridor. Vytvára dojem ulice, na ktorú sú naviazané všetky vstupy do jednotlivých vnútorných a vonkajších funkčných častí. Hlavný objem objektu je smerom k vonkajším plochám dotvarovaný pridaním samostatných objemov, vrezaných do šikmej strechy. V rámci vonkajších plôch sú vytvorené dve platá so spevnenou plochou. Jedno je pokračovanie komunikačného koridoru cez objekt na západnej strane pozemku, druhé je plató s vonkajšími bazénmi v priamej nadväznosti na vnútorné bazény vodného sveta.

 

Funkčné členenie

Funkčne je objekt rozdelený na hlavnú časť so vstupnou halou, šatňami, plaveckým bazénom, vodným svetom wellness a technologickou časťou na 1.pp. Na vstupnú halu sú naviazané prevádzky zázemia aquacentra ako pokladňa, šatňa, obchod, bufet, hygienické vybavenie. Kancelárske priestory zamestnancov s vlastným zázemím aquacentra sú na 2.np, prístupné samostatným schodiskom zo vstupnej haly. Šatne sú koncipované ako spoločné pre mužov a ženy so samostatným prechodom k bazénom cez hygienický uzol. Okrem spoločných šatní, sú v tejto časti umiestnené oddelené šatne pre športovcov a plavčíkov. Zo šatni sa dá spojovacou chodbou dostať buď do priestoru plaveckého bazéna alebo vodného sveta. Tieto dva priestory sú prepojené, môžu ale fungovať aj oddelene. Plavecký bazén má veľké presklenie na južnú stranu smerom do ulice, kde je umiestnená aj tribúna s kapacitou 300 divákov. Tribúna je samostatne prístupná priamo zo vstupnej haly. Pod tribúnou je umiestnený priestor na skladovanie športových potrieb.  Samostatná časť vodný svet má priame napojenie na vonkajšiu spevnenú plochu s bazénmi. V tejto časti sa nachádza relaxačný bazén, výcvikový bazén a bazén pre deti. Bazény sú doplnené buď menším toboganom alebo šmýkačkou s dojazdovým bazénom. Orientácia tejto časti k vonkajším plochám je na sever. Preslnenie sa dosiahne presklenými plochami na západ a čiastočne aj na juh, ponad zošikmenú strechu. Wellness časť je umiestnená na 2.np, prístupná priamo zo šatne. Nachádza sa tam priestor so saunami, oddychový priestor s relaxačným bazénom a posilňovňa. Vonkajšia časť areálu je prístupná cez vstupnú halu objektu, cez vodný svet a samostatným bočným vstupom v severozápadnom rohu pozemku. Je rozdelená na spevnené plochy, bazény, trávnaté plochy a športoviská. Spevnená plocha na západnej strane pozemku je doplnená plným plotom s prestrešením, pod ktoré sú umiestnené priestory hygienického a sociálneho zázemia pre návštevníkov letnej časti. Nachádzajú sa tu aj prevádzky poskytujúce občerstvenie. Na spevnenej ploche napojenej na vodný svet sú umiestnené vonkajšie bazény. Športoviská sú umiestnené v severnej časti pozemku. Ideový návrh počíta so zrealizovaním zelenej strechy, ktorá rozšíri celkovú plochu pre relax a odpočinok. Poskytuje možnosti na vytvorenie oddychových plôch, vyhliadkových miest, prípadne atrakcií ako šmýkačky, bobová dráha a pod. Technológia pre všetky bazény je umiestnená v 1.podzemnom podlaží objektu aquacentra. Prístup k nej je zabezpečený cez komunikačné jadro s nákladným výťahom so vstupom priamo pri novonavrhovanej cestnej komunikácii.

Objekt garáží je umiestnený z východnej strany aquacentra, po vybudovaní bude s aquacentrom tvoriť jeden tvarový prvok. Tvoria ho 3. nadzemné a jedno podzemné podlažie. Poschodia sú poposúvane o polpodlažie, kvôli systému obsluhy cez polrampy. Podzemné podlažie siaha až pred objekt aquacentra pod parkovacie plochy na teréne. Kapacita garáže je 218 parkovacích miest. Plochy mimo areálu aquacentra sú hlavne rozptylové plochy pred vstupom do objektu, pešie komunikácie, parkovacie miesta na teréne pred objektom a pozdĺž navrhovanej cestnej komunikácie a cyklochodník. Časť komunikácie prepájajúcej ulice Ladislava Novomestského a Tehelná je mimo riešeného územia.

 

Etapizácia výstavby

Komplexný celok aquacentra je možné rozdeliť na viacero etáp výstavby. Ako prvá etapa je uvažované s vybudovaním hlavného objektu, okrem časti vodný svet, ktorý je samostatný konštrukčný celok. V tejto etape je potrebné zrealizovať podzemné technologické priestory, pre všetky bazény v ďalších etapách. Druhá etapa je objekt vodného sveta. Tretia etapa je hromadná garáž a štvrtá vonkajšia letná časť.

Stavebno-technické riešenie

Konštrukčné riešenie aquacentra je tvorené kombinovaným stĺpovo stenovým železobetónovým systémom. Na veľké rozpony bazénový hál budú použité priehradové nosníky, schované do konštrukcie strechy. Nenosné deliace priečky tvorí výplňové murivo. Väčšia časť strešných konštrukcií je tvorená zelenou zatrávnenou strechou.

Návrh technického zabezpečenia je možné prispôsobiť na energeticky najefektívnejší typ zdroja vykurovania a ohrevu vody.